پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
صدور شناسنامه بالای 18سال

مدارک مورد نياز:

تکميل فرمهاي درخواست صدور شناسنامه و اقرارنامه مربوط به متقاضي فاقد شناسنامه و پرسشنامه مخصوص افراد مدعي تابعيت ايران فاقد شناسنامه، پس از تعيين وقت قبلي توسط نمايندگي های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و توسط والدين و متقاضي صورت مي گيرد.

1-    ارائه اصل گواهي ولادت بين المللي ( International Birth Certificate )

2-    ارائه اصل شناسنامه هاي والدين

3-    ارائه مدرک هويتي معتبر عکسدار خارجي متقاضي، گذرنامه ويا کارت هويت شناسائي معتبر

4-    هفت قطعه عکس جديد 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده، براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي

5-    ارائه يک قطعه عکس از هریک از والدين

6-     دو برگ کارت انگشت نگاري که توسط پليس محل اقامت متقاضي تنظيم شده باشد

7-    ارائه رسيد پرداخت هزينه مربوطه براساس جدول هزينه هاي خدمات کنسولي

ملاحظات:

درصورت عدم ارائه کارت انگشت نگاري، بشرط تکميل بودن مدارک فوق الذکر، معرفي نامه به پليس کشور محل اقامت براي انگشت نگاري، توسط نمايندگي انجام خواهد شد.

ضمنآ پس از طي مراحل فوق مراتب به تهران منعکس و پس از دريافت مجوز قانوني، شناسنامه با حضور متقاضي در نمايندگي صادر مي گردد.