پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
تغییر نام و نام خانوادگی

طبق ماده 40 قانون ثبت احوال کشور، تغيير نام خانوادگي با تصويب سازمان ثبت احوال کشور انجام خواهد شد، متقاضي مي تواند بر اساس مقررات مربوطه درخواست تغيير نام خانوادگي خود را بانضمام مدارک زير به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت خود تسليم نمايد.

مدارک مورد نياز :

1-    تکميل فرم  درخواست تغيير نام خانوادگي

2-    ارائه اصل شناسنامه جديد متقاضي و دو سري تصوير از تمام صفحات شناسنامه

3-    يک قطعه عکس جديد 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده، براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي

4-    ارائه رسيد پرداخت هزينه مربوطه براساس جدول هزينه هاي خدمات کنسولي

ملاحظات :

با توجه باينکه مراحل اداري و موافقت يا رد درخواست متقاضي در ايران و در سازمان ثبت احوال (حوزه محل صدور شناسنامه) صورت مي گيرد و بطور معمول چندين ماه بطول مي انجامد، لذا در مرحله اول کپي شناسنامه متقاضي به همراه فرمهاي مربوطه به مرکز ارسال و پس از موافقت ثبت احوال، نسبت به ارسال مدارک تعويض شناسنامه اقدام خواهد شد.

متقاضيان مي توانند مراحل درخواست تغيير نام خانوادگي را پس از ارائه مدارک و تأييد توسط نمايندگي از طريق نسب وکیل نيز از مقامات داخل کشور پیگیری نماید.