پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
ترجمه شناسنامه

مدارک مورد نياز :

1-    تکميل فرم درخواست ترجمه شناسنامه

2-    ارائه اصل شناسنامه و يک سري تصوير از تمام صفحات آن

3-    ارائه اصل ويک نسخه تصوير مدرک اقامتي معتبر متقاضي

4-    ارائه اصل و يک نسخه تصوير از صفحه مشخصات گذرنامه

5-    ارائه رسيد پرداخت هزينه مربوطه براساس جدول هزينه هاي خدمات کنسولي

6-     فتوکپي کارت شناسائي ملي، (درصورت نداشتن کارت شناسائي ملي به قسمت مربوطه مراجعه شود)

 

ملاحظات :

چنانچه مايل به دريافت ترجمه شناسنامه خود از طريق پست مي باشيد، لازم است مدارک مورد نياز را بهمراه

يک پاکت پستي تمبردار  که آدرس پستي روي آن درج شده باشد، به نمايندگي ارسال گردد.

اين گواهي صرفآ جهت ارائه به مقامات محلی و به زبان محل صادر مي گردد.