پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
تأیید مدارک پزشکی

اولین مرحله ورود به سامانه تایید اسناد کنسولی و دانشجویی می باشد

با ارائه فتوکپي شناسنامه و يا گذرنامه معتبر ايراني فرد متقاضي مدارک پزشکي داراي شرايط زير تأييد مي‌گردد

-         مدارک بيمارستاني ممهور به مهر بيمارستان مربوطه

-         مدارک صادره توسط پزشکان بايد به تأييد اطاق پزشکان ويا اداره بهداشت محل رسيده باشد