يکشنبه ٠٦ فروردين ١٣٩٦
|
خدمات کنسولی
صدور گواهي تجرد

چنانچه هموطنان مقيم خارج از کشور قصد ثبت ازدواج خود نزد مقامات محلی را داشته باشند، لازم است نسبت به اخذ گواهي تجرد از نمايندگي جمهوري اسلامي حوزه محل سکونت خود اقدام نمايند.

مدارک مورد نياز :

1-    تکميل فرم درخواست صدور گواهي تجرد

2-    ارائه اصل شناسنامه و يک سري فتوکپي از تمامي صفحات آن

3-    چنانچه شناسنامه المثني باشد، به دو طريق زير مي توانيد نسبت به اخذ گواهي تجرد خويش اقدام نماييد

الف - ضمن حضور در نمايندگي نسبت به تکميل فرم مخصوص استعلام از سازمان ثبت احوال کشور اقدام نموده تا پس از مکاتبه با ادارات زيربط داخلي اقدام لازم معمول گردد.

ب - ضمن حضور در نمايندگي نسبت به تنظيم وکالتنامه بنام يک از بستگان خود در ايران جهت مراجعه به اداره ثبت احوال و اخذ گواهي تجرد و ارائه آن به اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه جهت ارسال به نمايندگي اقدام نمايد.

4-    ارائه و اصل و تصوير مدرک اقامتي معتبر کشور محل اقامت

5-    اصل اجازه نامه پدر زوجه (خانم) در اولين ازدواج

چنانچه ولي مقيم خارج از کشور باشد با مراجعه به نمايندگي رسمي جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت خود، نسبت به تنظيم سند اجازه نامه اقدام و چنانچه ولي مقيم ايران مي باشد، با مراجعه به دفاتر رسمي نسبت به تنظيم سند اجازه نامه اقدام و درصورت فوت وي، ارائه اصل خلاصه سند ثبت فوت صادره از سازمان ثبت احوال کشور و در صورت عدم ارائه رضايت پدر صرفآ گواهي تجرد صادر مي شود

6-     چنانچه زوج و زوجه داراي سابقه طلاق در شناسنامه خود مي باشند، ارائه اصل طلاقنامه و يک سري فتوکپي از صفحات نوشته شده آن الزامي است

7-    ارائه رسيد پرداخت هزينه صدور گواهي تجرد و اجازه ازدواج براساس جدول هزينه هاي خدمات کنسولي

8-    فتوکپي کارت شناسائي ملي، (درصورت نداشتن کارت شناسائي ملي به قسمت مربوطه مراجعه شود)

توجه: اين گواهي صرفاً جهت ارائه به مقامات محلی و به زبان انگليسي صادر مي گردد