پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
درخواست برگ عبور

مدارک مورد نياز :

1-    تکميل فرم درخواست صدور برگ مراجعت به کشور

2-    ارائه مدرک اقامتي

3-    ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران  و دو سري فتوکپي از کليه صفحات (شناسنامه افراد بالاي 15 سال بايد عکسدار باشد)

4-    سه قطعه عکس بیومتریک 4*3 جديد تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عينک، براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي

5-    ارائه نامه اداره اقامت و يا پليس محل اقامت مبني بر اخراج و يا ترک کشور محل اقامت

6-     تقاضانامه کتبي مبني بر انگيزه درخواست دريافت برگ مراجعت به کشور و توضیح در مورد نحوه خروج از کشور بصورت قانوني و یا غير قانوني

7-    تکميل فرم رضايتنامه رسمي همسر براي خانمهاي داراي همسر ايراني و تکميل فرم رضايتنامه رسمي پدر يا ولي براي افرادي که سن آنها کمتر از 18 سال مي باشد

8-    ارائه بليط تأييد شده ويا گواهي مبني بر رزرو جا

9-    حضور متقاضي در نمايندگي الزامي است