پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
طلاق

واقعه طلاق ايرانياني که ازدواجشان در شناسنامه آنها درج شده است، بنا به درخواست آنان و با ارائه مدارک ذيل در نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور ثبت مي گردد

مدارک مورد نياز

1- تکميل فرم درخواست ثبت رسمی طلاق

2- ارائه اصل شناسنامه زوجين

3- ارائه اصل و دو نسخه کپي طلاقنامه شرعي صادره از مراکز و موسسات اسلامي مورد تأييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت

4- ارائه اصل و دو نسخه کپي طلاقنامه محلي صادره از سوي دادگاه بانضمام ترجمه رسمي آن (چنانچه واقعه طلاق در خارج از کشور محل اقامت ثبت گرديده است، لازم است گواهي مربوطه به تأييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در کشور محل ثبت واقعه رسيده و يا از طريق نمايندگي آن کشور در کشور محل اقامت تأييد و به تأييد وزارت امور خارجه محل برسد)

5- ارائه ترجمه رسمي طلاقنامه محلي و دونسخه فتوکپي از آن

6- چهار قطعه عکس جديد يکسان، 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده، براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي، براي هريک از زوجين

7- ارائه اصل و يک نسخه کپي مدرک اقامتي معتبر

8- ارائه اصل و دو نسخه کپي سند ازدواج زوجين

9- ارائه رسيد پرداخت هزينه مربوطه براساس جدول هزينه هاي خدمات کنسولي مي باشد

10-فتوکپي کارت شناسائي ملي، (درصورت نداشتن کارت شناسائي ملي به قسمت مربوطه(مراجعه شود.

 

ملاحظات :

ثبت طلاق شرعي موکول به سپري شدن سه ماه و ده روز از تاريخ جاري شدن صيغه طلاق شرعي و احراز عدم رجوع مي باشد

درموارد زير پس از گواهي محل طلاق، موضوع از طريق دادگاههاي ايران (حضوري ويا با دادن وکالت) حل و فصل خواهد شد

الف - درمورد ثبت طلاق رسمي در نمايندگي به توافق نرسيده و يا فاقد مدارک ضروري جهت ثبت رسمي طلاق باشند.

ب - يکي از طرفين حاضر به ثبت رسمي طلاق نبوده، لذا بر اساس مقررات جاري در اين خصوص نمايندگي جمهوري اسلامي ايران قادر به ثبت واقعه طلاق نمي باشد

توجه: حضور زوجين براي امضاء اسناد و دفاتر در محل نمایندگی الزامي است