پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
مصوبات و آئین نامه ها

 

سياستهاي دولت در خصوص وضعيت اشتغال ايرانيان در خارج از كشور

تاریخ: 1370.03.12 شماره:  4888

امور بين‌المللي-‌وزارت امور خارجه - وزارت كار و امور اجتماعي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1370.3.12 ضمينه بررسي وضعيت اشتغال ايرانيان در خارج از كشور مقرر نمود:

1 - سياست دولت در مورد اشغال ايرانيان در كشورهاي ديگر، نظم‌دهي و حمايت سياسي از آنان است.

2 - وابسته‌هاي كار در نمايندگي‌هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور تحت نظارت وزارت امور خارجه مسئوليت اجراي سياست مزبور را بر‌عهده دارند.

3 - وزارت امور خارجه و وزارت كار و امور اجتماعي در خصوص ابعاد مختلف اشتغال ايرانيان در خارج از كشور، با عنايت به سياست مزبور بررسي لازم را به‌عمل آورند و نتيجه به دولت گزارش گردد.

‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

 

‌آيين‌نامه اجرايي قانون تشخيص لزوم اعزام مجروحين انقلاب اسلامي و تداوم آن به خارج از كشور

شماره:  3128        تاریخ: 1364.04.02        مصوب 1363.10.4

‌استخدام - تأمين اجتماعي - گذرنامه - نهادهاي انقلابي-‌بنياد شهيد

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1364.2.2 بنا به پيشنهاد شماره 82136.10.7 مورخ 1363.12.4 بنياد شهيد و در اجراي قانون تشخيص لزوم اعزام مجروحين‌انقلاب اسلامي و تداوم آن به خارج از كشور مصوب 63.10.4 مجلس شوراي اسلامي، آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمودند.

‌ماده 1 - ‌كميسيون پزشكي بنياد شهيد انقلاب اسلامي مركب از يك نفر رييس كه پزشك متخصص مي‌باشد به علاوه اعضاء پزشكان متخصص زير است.

‌متخصص اورتوپدي - ‌متخصص جراحي مغز و اعصاب - ‌متخصص جراحي ترميمي و پلاستيك

‌متخصص چشم- ‌متخصص اورلوژي

‌تبصره: ‌در صورتي كه كميسيون پزشكي نياز به نظر مشورتي متخصصان ديگر نيز داشته باشد مي‌تواند از طريق رييس كميسيون پزشكي پزشك مزبور را به طور ميهمان‌به شورا دعوت يا نظر مشورتي وي را كتباً درخواست نمايد.

‌ماده 2-‌پزشك معالج مجروح كه در مركز پزشكي بنياد شهيد انقلاب اسلامي به معالجه و مداواي مجروحين انقلاب اسلامي مبادرت مي‌ورزد اگر براي درمان مجروحين‌عدم امكانات درماني در داخل كشور را ملاحظه كند نظريه خود را كتباً به مسئول مركز پزشكي اطلاع مي‌دهد و نظريه پزشك معالج از طريق مسئول مركز‌پزشكي به كميسيون پزشكي بنياد شهيد انقلاب اسلامي منعكس مي‌گردد.

‌ماده 3- ‌پس از تشخيص و تأييد كميسيون پزشكي مبني بر اين كه درمان مجروح در داخل كشور وجود ندارد ولي در خارج امكان‌پذير مي‌باشد مركز پزشكي نسبت به‌اعزام مجروح اقدام خواهد نمود.

‌ماده 4- ‌كميسيون پزشكي بنياد شهيد مسئول پي‌آمد عمل يا معالجات طبي كه در خارج از كشور براي مجروحين اعزامي انجام مي‌شود نخواهد بود.

‌تبصره: ‌در مواردي كه اعزام مجروحين به منظور معالجه و مداوا جنبه فوريت دارد كميسيون پزشكي بنياد مي‌تواند خارج از نوبت يا با ارجاع به متخصص مربوطه در اين‌مورد تصميم بگيرد.

‌ماده 5 - ‌نمايندگان دولت جمهوري اسلامي در خارج از كشور موظف هستند در صورت درخواست بنياد شهيد همكاريهاي لازم را به عمل آورند.

‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير