پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
شرح وظايف اداره تابعيت، امور پناهندگان و مهاجرين

1- انجام مور مربوط به درخواست متقاضيان ترک تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران شايان ذکر است اتباع ايران نمي توانند تابعيت خود را ترک کنند مگر به اين شرايط: به سن 25 سال تمام رسيده باشند؛ هيئت وزيران خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد؛ قبلا تعهد نمايند که در ظرف يک سال از تاريخ ترک تابعيت حقوق خود را بر اموال غير منقولي که در ايران دارا مي باشند و يا ممکن است بالوارثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل کنند. زوجه و اطفال کسي که بر طبق اين ماده ترک تابعيت مي نمايند اعم از اينک اطفال مزبور صغير يا کبير باشند از تابعيت ايران خارج نمي شوند مگر اينکه اجازه هيئت وزيران شامل آنها هم باشد و خدمت سربازي خود را انجام داده باشد.
2- انجام امور مربوط به درخواست متقاضياان تحصيل تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
3- انجام امور مربوط به تابعيت بانوان خارجي که بر اثر ازدواج با اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران به تابعيت ايران در مي آيند.
4- انجام امور مربوط به تابعيت بانواني که بر اثر ازدواج با بيگانگان تابعيت خارجي بر آنها تحميل مي شود يا آن را تحصيل مي نمايند.
5- انجام امور مربوط به تقاضاي بازگشت به تابعيت اصلي بانوان ايراني که بر اثر ازدواج با اتباع خارجي به تابعيت دولت متبوع شوهر خود در آمده اند. لازم به ذکر است طبق ماده 987 قانون مدني ايرن بانوان ايراني که با اتباع خارجي ازدواج مي کنند به تابعيت ايران خود باقي مي مانند مگر اينکه مطابق قانون مملکت زوج تابعيت شوهر به آنان تحميل گردد. ولي در هر صورت بعد از فوت شوهر و يا طلاق، به صرف تقديم درخواست به وزارت امورخارجه به انضمام گواهي تاييد شده فوت شوهر و يا سند طلاق، تابعيت ايرن با جمع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجددا به آنان تعلق مي گيرد.
6- انجام امور مربوط به بازگشت به تابعيت اصلي بانواني که بر اثر ازدواج به تابعيت ايران در آمده باشند و پس از فوت شوهر يا طلاق درخواست بازگشت به تابعيت اصلي خود را مي نمايند. بانوان خارجي که طبق بند 6 ماده 976 قانون مدني در اثر ازدواج با مرد ايراني تابعيت ايران را کسب مي نمايند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني چنانچه بخواهند به تابعيت اوليه خود رجوع نمايند پس از اعلام موافقت دولت متبوع آنان؛ درخواست نامه رجوع به تابعيت اصلي را تنظيم نموده و به اداره تابعيت و امور پناهندگان تسليم مي نمايند. شايان ذکر است در صورت فوت شوهر چنانچه زن داراي اولاد کمتر از 18 سال باشد مادام که فرزندان وي به سن قانوني نرسيده باشند نمي توانند درخواست صدور موافقتنامه رجوع به تابعيت اصلي را بنمايد.
7- انجام امور مربوط به درخواست بازگشت به تابعيت اصلي ايرانياني که بر طبق مقررات تابعيت خارجي تحصيل کرده اند. براساس ماده 990 قانون مدني از اتباع ايران کساني که خود يا پدرشان موافق مقررات از تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران خارج شده باشند و بخواهند به تابعيت ايران بازگردند مي توانند تقاضاي خود را به اداره تابعيت، پناهندگان و مهاجرين ارائه نمايند.
8- انجام امور مربوط به متقاضيان بقاء به تابعيت پدر(خارجي)، مشمولين بندهاي 4 و 5 ماده 976 قانون مدني که از پدر و مادر خارجي در ايران متولد مي شوند تبعه دولت ايران محسوب مي شوند با اين تفاوت که مشمولين بند 4 که از پدر و مادر خارجي که يکي از آنها در ايران متولد شده است، بوجود آمده اند از بدو تولد شناسنامه ايراني دريافت مي دارند ولي براي مشمولين بند 5 که پدر و مادر آنها خارجي مي باشد گواهي تولد صادر مي شود. اين گونه مشمولين چنانچه پس از رسيدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعيت پدرخارجي خود را دارا گردند. اظهاريه بقاء به تابعيت پدر را تکميل و به همراه آن پذيرش به تابعيت دولت متبوع پدر خود را در تران از طريق اداره کل اتباع خارجه نيروي انتظامي و در شهرستانها از طريق فرمانداري و يا استانداري محل اقامت خود و در خارج از کشور از طريق نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت خود به اداره تابعيت و امور پناهندگان ارسال مي نمايند.
9- بررسي و رسيدگي به درخواست اشخاصي که فاقد مدارک معتبر هويت ايراني بوده و مدعي داشتن تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشند. مدعيان تابعيت آن دسته از افرادي هستن که خود يا پدرانشان ساليان قبل بطور غير مجاز از کشور خارج شده و بيشتر در کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس سکونت گزيده و متقاضي دريافت شناسنامه و گذرنامه ايراني مي باشند.
10-رسيدگي و تشخيص و شناسايي تابعيت قطعي ايرانياني که برخلاف مقررات تابعيت خارجي تحصيل نموده اند.
11-بررسي و تجزيه و تحليل مستمر قانون تابعيت ايرن و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور اصلاح قانون و مقررات مربوطه.
12-بررسي تطبيقي قوانين و مقررات پناهندگي کشورهاي مختلف جهان در ارتباط با کنوانسيون 1951 ژنو مربوط به امور پناهندگان
13-دريافت درخواست هاي پناهندگي و تهيه و تکميل اطلاعات لازم در مورد متقاضيان، با همکاري و هماهنگي ساير مراجع ذيربط به منظرو اتخاذ تصميم نهايي و ارائه پيشنهادات لازم در ارتباط با امور پناهندگان.
14-نظارت و رسيدگي به وضعيت کلي پناهندگان و خانواده آنان در ايران و پناهندگان ايراني خارج از کشور و ارائه پيشنهادات به منظور بهبود آن با همکاري ساير مراجع ذيربط.