پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
درخواست ثبت رسمی فوت

باتوجه به اينکه فوت هر فردي تبعات قانوني و اداري مانند: ارث، تدفين در محل ويا انتقال جسد به ايران را به دنبال دارد لذا به کليه هموطنان توصيه مي گردد براي کمک به انجام محل کاري در اين خصوص مراتب را به اطلاع بستگان و نزديکان متوفي در محل فوت ويا در ايران برسانند نزديکان متوفي مي توانند باستناد ماده 22 قانون ثبت احوال با دردست داشتن مدارک ذيل به نزديکترين نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور مراجعه و نسبت به ثبت رسمي فوت اقدام نمايند

مدارک مورد نياز :

1- تکميل فرم درخواست ثبت رسمی فوت 

2- ارائه اصل مدرک هويت معتبر ايراني اعلام کننده مانند: شناسنامه، گذرنامه معتبر و يا کارت ملي

3- ارائه اصل گواهي فوت صادره توسط مقامات محلي

4- ارائه اصل شناسنامه، گذرنامه و کارت شناسائي ملي متوفي

5- ارائه رسيد پرداخت هزينه مربوطه براساس جدول هزينه هاي خدمات کنسولي درصورتيکه اعلام کننده فوت، متقاضي "خلاصه رونوشت ثبت واقعه فوت" مي باشد

توجه : ثبت واقعه فوت رايگان مي باشد