پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
زندانیان ایرانی در خارج از کشور

   رسيدگي به امور ايرانيان زنداني در خارج از کشور که تحت هر عنوان، به هر علت و جرمي گرفتار شده اند، بر عهده اداره امور اجتماعي مي باشد. در همين راستا خدمات زير به خانواده زندانيان ارائه مي شود.

الف: پيگيري وضعيت زنداني؛

    بستگان درجه يک زنداني (شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزندان) مي توانند با ارائه اصل مدارک هويتي(شناسنامه و کارت ملي) خود و فرد زنداني، پس از تکميل فرم درخواست، نسبت به پيگيري آخرين وضعيت سلامتي و قضائي (آخرين حکم دادگاه) وي اقدام نمايند.

ب: حواله وجه براي زنداني؛

     بستگان درجه يک زنداني جهت تأمين نيازهاي شخصي وي مي توانند از طريق مراجعه به اداره امور اجتماعي و تکميل فرم حواله وجه، ماهانه مبلغ 200 يورو براي زنداني حواله نمايند. فرد مراجعه کننده بايد قبل از مراجعه نسبت به تهيه يورو اقدام نمايد.

   * قابل ذکر است حواله مبالغ بيش از 200 يورو در ماه، امکان پذير نبوده و در صورتي که ضرورتي جهت حواله وجود داشته باشد، اين موضوع بايد به تأييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن کشور برسد.

ج: ارسال نامه شخصي براي زنداني؛

    بستگان درجه يک زنداني (شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزندان) مي توانند با ارائه اصل مدارک هويتي(شناسنامه و کارت ملي) خود و فرد زنداني، پس از تکميل فرم درخواست، نسبت به ارسال نامه شخصي براي فرد زنداني اقدام نمايند.


اداره امور اجتماعي وزارت امور خارجه: تهران، ميدان امام خميني(ره)، خيابان امام خميني(ره)، ساختمان شماره 3 وزارت امور خارجه.


   دانلود : havale.pdf           حجم فایل 43 KB
   دانلود : darkhast.pdf           حجم فایل 270 KB