پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
زندانیان خارجی در ایران

پس از دريافت اطلاعات مربوط به فرد خارجي که توسط سفارت خانه کشور متبوع فرد مفقودي و يا بازداشتي به وزارت متبوع واصل گرديده ضمن مکاتبه و مذاکره با مقامات انتظامي و امنيتي تا حصول نتيجه اي روشن و شفاف موضوع تحت پيگيري قرار خواهد داشت و به محض دريافت اطلاعات فورا مراتب به سفارت خانه مربوطه منعکس خواهد گرديد.