پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
کسب خبر از ایرانیان مفقود

 کسب خبر

    بستگان درجه يک هر يک از اتباع ايراني که به هر دليلي براي مدتي از وي بي خبر باشند؛ مي توانند با در دست داشتن مدارک زير و پرکردن فرم کسب خبر، به اداره امور اجتماعي وزارت امور خارجه در تهران به آدرس ذيل الذکر و يا نمايندگي هاي وزارت خارجه در ساير استانها مراجعه نمايند. وزارت امور خارجه پس از دريافت مدارک و فرم مربوطه، موضوع را به نمايندگي مورد نظر در خارج از کشور منعکس و درخواست رسيدگي و کسب خبر از فرد ايراني مي نمايد. پس از دريافت پاسخ، موضوع به خانواده فرد منعکس خواهد گرديد.

مدارک مورد نياز جهت کسب خبر

الف: تکميل فرم کسب خبر

             *  به همراه داشتن اطلاعات تماس با فرد مفقود (شماره تماس خود فرد يا دوستان وي در آن کشور، آدرس وي و...) جهت کسب خبر ضروري مي باشد.

ب: اصل و تصوير مدارک هويتي (شناسنامه و کارت ملي) فرد متقاضي.

ج: اصل و تصوير مدارک هويتي فرد مفقود. (از جمله شناسنامه، کارت ملي، گذرنامه)

*  قابل ذکر است به همراه داشتن گذرنامه و يا حداقل تصوير و شماره گذرنامه فرد مفقود، بسيار مفيد و مؤثر در به نتيجه رسيدن کسب خبر مي باشد.

اداره امور اجتماعي وزارت امور خارجه: تهران، ميدان امام خميني(ره)، خيابان امام خميني(ره)، ساختمان شماره 3 وزارت امور خارجه.


   دانلود : khabar.pdf           حجم فایل 52 KB