پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
رسیدگی به اختلافات مالی

هموطناني (اعم از تجار، بازرگانان، شرکتهاي خصوصي و...) که با طرف خارجي خود به اختلاف مالي يا حقوقي برخورد مي کنند، مي توانند ضمن مراجعه به اين اداره و تکميل فرم درخواست، موضوع را با ارائه مدارک کافي و مستند به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در کشور محل اختلاف منعکس نمايند. نمايندگي پس از بررسي، راه کارهاي مناسب جهت پيگيري شکايات را پيشنهاد مي نمايد.

     * از آنجايي که رسيدگي به اختلافات مالي و مباحث حقوقي، ذاتاً بر عهده دادگاه صالح کشور محل اختلاف بوده و از طريق نصب وکيل متصور مي باشد، در صورت درخواست و موافقت فرد شاکي، وي مي تواند ضمن هماهنگي با نمايندگي کشورمان و تقبل هزينه هاي مترتبه، نسبت به اخذ وکيل و پيگيري موضوع اقدام نمايد.


اداره امور اجتماعي وزارت امور خارجه: تهران، ميدان امام خميني(ره)، خيابان امام خميني(ره)، ساختمان شماره 3 وزارت امور خارجه.

 

   دانلود : darkhast.pdf           حجم فایل 270 KB