سه شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٥
|
خدمات کنسولی
شناسنامه خدمات
بستر ارا ئه  خدمت
10011000000 تایید اسناد کنسولی،تجاری، وکالتنامه و گواهیها   
10011001000 ثبت ازدواج   
10011002000 ثبت طلاق   
+   10011003000 صدور شناسنامه و کارت ملی اتباع ایرانی خارج از کشور  
 
   10011004000 تایید مدرک تحصیلی و دانشجوئی    
+ 10011005000 صدور گذرنامه اتباع ایرانی خارج از کشور    
   10011006000 صدور برگه عبور     
 
+ 10011007000 صدور رواید    
+ 12031008000 خدمات قضائی و انتظامی     
+ 10011009000 ثبت فوت و حمل جنازه 
   13051010000 ثبت موقت کشتی      

   10011011000 رسیدگی به درخواستهای عابرین غیر مجاز 

 
+   10011461000 خدمات مربوط به ورود و خروج از کشور   
 

+  10011462000 امور تابعیت جمهوری اسلامی ایران 

 

    10011463000 بازنگری و وضع قوانین و بخشنامه های امور کنسولی 

      10031464000  جمع آوری اطلاعات ایرانیان مقیم خارج از کشور و ارائه به سازمان های دیگر