پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
مدارک مورد نیاز برای تبدیل گواهینامه خارجی به ایرانی

مدارک مورد نیاز برای تبدیل گواهینامه خارجی به ایرانی

            (متقاضیان ایرانی)                      

 

1 ـ گواهینامه بایستی به تایید سفارت کشور صادر کننده برسد.

2ـ ترجمه فارسی گواهینامه توسط دارالترجمه رسمی و به تایید اداره فنی دادگستری و وزارت امور خارجه رسیده و اصل گواهینامه به کارشناسان راهور ارائه گردد.( گواهینامه میبایست حداقل دارای 2 ماه اعتبار باشد).

3ـ اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه متقاضی(در صورت داشتن توضیحات تصویر ضمیمه گردد)

4- دو قطعه عکس4*3 زمینه سفید تمام رخ

4ـ کپی رنگی از پشت و روی گواهینامه در برگ A4

5ـ اخذ معاینه چشم

6ـ تهیه پوشه مقوایی، ارائه آدرس منزل و کد پستی.

7- تهیه پاکت پستی  ازباجه شماره 2 مستقر در سالن صدور گواهینامه.

8 ـ اعلام گروه خونی متقاضی.

ارائه فیش های نزد بانک ملی به شماره حساب های:

9 ـ پرداخت مبلغ 000/10 ریال به حساب شماره 2171159008009 بانک ملی به نام وزارت امور اقتصاد و دارایی و ارائه فیش مربوطه.

10ـ پرداخت مبلغ 000/200 ریال به حساب شماره 2171151303003 بانک ملی به نام خزانه داری کل کشور و ارائه فیش مربوطه.

11ـ پرداخت مبلغ 000/120 ریال به حساب شماره  0223093833007 بانک ملی به نام پژوهش و توسعه ناجی و ارائه فیش مربوطه.

*گواهینامه فقط به پایه سوم و موتور سیکلت تبدیل میگردد.