چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
ترجمه و تائید گواهی ولادت

الف: ترجمه و تائید گواهی ولادت فرزندان متولد از پدر ایرانی درکشور کانادا جهت صدور شناسنامه :

برای ترجمه و تائید گواهی ولادت افرادی که در کشور کانادا متولد شده و پدر آنان ایرانی می باشد ارائه مدارک زیر الزامی است:

1 –اصل گواهی ولادت از مقامات ذیربط دولت کانادا ، اداره آمار یا شهرداری بصورت CertificateBirthیا Statement of Live Birth که در آن مشخصات مولود و والدین ( مطابق شناسنامه ایرانی) درج شده باشد.

2 –اصل شناسنامه والدین و درصورت مراجعه جدپدری اصل شناسنامه وی

3 –حضور پدر یا مادر ( درصورت ثبت رسمی ازدواج مطابق قوانین ایران ) یا جد پدری یا وکیل قانونی هریک از آنان با ارائه وکالتنامه رسمی که در آن به موضوع ترجمه و تائید گواهی ولادت فرزند موکل و صدور شناسنامه اشاره شده باشد.

4 –قبض پرداخت تعرفه مبلغ 594000 ریال بحساب خزانه داری کل ( این مبلغ در وزارت امورخارجه واریز و قبض آن ارائه می گردد.)

5 –پس از آن متقاضی به سازمان ثبت احوال کشور ( اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور ) مراجعه و با ارائه مدارک مربوطه تقاضای صدور شناسنامه می نمایند.