چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
ترجمه و تائید گواهی وفات

ب: ترجمه و تائید گواهی وفات :

درصورت وفات هریک از ایرانیان مقیم کشور کانادا ، یکی از ورثه متوفی می تواند با ارائه مدارک زیر از وزارت امورخارجه تقاضای ترجمه و تائید گواهی وفات به منظور ثبت واقعه وفات را نماید :

1 –اصل گواهی وفات صادره مقامات ذی ربط دولت کانادا (اداره آمار یا شهرداری) به صورت

(Death Certificateیا Statement of Death) که در آن مشخصات کامل متوفی ( شامل  : نام و نام خانوادگی، نام والدین، تاریخ و محل تولد، تاریخ و محل وفات، جنسیت و ... )درج شده باشد.

2 –اصل شناسنامه متوفی

3 –حضور یکی از ورثه با اصل شناسنامه و یا وکیل قانونی با ارائه وکالتنامه رسمی از طرف یکی از ورثه که درآن به موضوع ترجمه و تائیدگواهی وفات و ثبت واقعه فوت اشاره شده باشد.

4 –پس از آن متقاضی به سازمان ثبت احوال کشور(اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور ) مراجعه و با ارائه مدارک مربوطه تقاضای ثبت وفات می نمایند.