يکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
انواع فرمهای تابعیتی

انواع فرمها درخواستی متقاضیان:

 

1. فرم خروج تابعیت جمهوری اسلامی  (فرم شماره1)

 

2. فرم تعهدنامه مالیاتی ، گمرکی ، بانکی ( فرم شماره 2)

3.فرم درخواست نامه برگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ( فرم شماره 3)

4.فرم اظهاریه قبول تابعیت زوج ( فرم شماره 4)

5. فرم درخواست نامه رجوع به تابعيت اصلي (فرم شماره 5)

6. فرم متقاضيان ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران (فرم شماره 6)

7. فرم درخواست نامه برگشت به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران (فرم شماره 7)

8.فرم پرسشنامه متقاضيان تحصيل تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران (فرم شماره 8)