پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
اضافه کردن نام همسر و فرزندان به شناسنامه

چنانچه در شناسنامه تعويضي شما مشخصات واقعه ازدواج و يا تولد فرزندانتان درج نگرديده است، با ارائه مدارک زير و مراجعه به نمایندگی محل اقامت خود درخواست درج وقايع مربوطه در شناسنامه خود را بنمائيد

مدارک مورد نياز :

1-    تکميل فرم درخواست اضافه نمودن نام همسر ويا فرزندان در شناسنامه

2-    ارائه اصل و يک نسخه فتوکپي سند ازدواج رسمي ايراني

3-    ارائه اصل شناسنامه تعويضي

4-    ارائه اصل و يک نسخه فتوکپي شناسنامه همسر

5-    ارائه اصل و فتوکپي شناسنامه فرزند يا فرزندان

چنانچه خواهان درج واقعه طلاق و يا فوت همسرتان هستيد، ارائه اصل سند طلاق و يا فوت همسر ضروري است