پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
صدور گواهي تجرد

 هموطنان مقيم خارج از کشور که نیاز به اخذ گواهی تجرد از نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود را دارند ضروری است ضمن حضور در نمایندگی مدارک ذیل را ارائه نمایند.

    1- فرم تکميل شده  درخواست صدور گواهي تجرد

2-  اصل شناسنامه و تصویر تمامي صفحات آن

3-    تصویر صفحات مشخصات گذرنامه 

4 -   پرداخت هزینه خدمات کنسولی به مبلغ دوازده یورو

بدیهی است در صورت که شناسنامه المثنی باشد صدور گواهی تجرد منوط به دریافت پاسخ از مرکز می باشد.