پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
سایر روادید

 صدور ساير انواع رواديد مانند: رواديد ورود با اجازه کار، رواديد مطبوعاتي، تحصيلي، سياسي، خدمت و ...  نمايندگي های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور پس از دريافت درخواست و تکميل فرم مربوطه پس از انجام تشریفات مربوطه اقدام مقتضي بعمل مي آورد. بديهي است پیگیری متقاضي مستقيماً و  از طريق وزارت امور خارجه در تهران نيز میسر می باشد.